بحران گلسنگی برآثار تاریخی و کتیبه‌های باستانی ایران