Lichenostigma verrucosum Brackel & Valadbeigi | MYCO-LICH

Lichenostigma verrucosum Brackel & Valadbeigi