گلسنگها و پوسته های زیستی ایران | MYCO-LICH

گلسنگها و پوسته های زیستی ایران

گلسنگها و پوسته  هاي زيستي خاكهاي نواحي استپي و بياباني ايران

 

محمد سهرابي 

عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

 با همكاري

 جليل كاكه، كارشناس ارشد خاك شناسي از دانشگاه تهران

مريم باخوش، كارشناس ارشد خاك شناسي از دانشگاه تهران

 منوچهر گرجي،  عضو هيات علمي دانشگاه تهران

علي طويلي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران

طيبه اختر، كارشناس ارشد زيست شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي

 بيابانها و استپهاي مركزي و جنوب شرق

 1. دشت لوت
 2.  دشت كوير
 3.  مراتع موته اصفهان

مراتع استپي شمال غرب تا جنوب غرب

 1. مراتع آذربايجان شرقي
 2. مراتع آذربايجان غربي
 3. مراتع كردستان
 4.  مراتع لرستان
 5.  مراتع ايلام
 6.  مراتع خوزستان

مراتع استپي جنوب

 1.  مراتع استان فارس
 2.  مراتع استان بوشهر
 3. مراتع استان هرمزگان

 

 مراتع شمال و شمال شرق ايران

 1. مراتع تركمن صحرا
 2. مراتع كپه داغ