MYCO-LICH

Xanthoria elegans

Lycoperdon pyriforme

Teloschistes chrysophthalmus

Pleopsidium gobiense

Cladonia chlorophaea

Lichenized and lichenicolous fungi of Golestan National park

Coprinellus disseminatus

The Winner of Sylvia Sharnoff Education Award, IAL7 Bangkok 2012

Psora decipiens

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

مايكوليك

"مایکولیک" عنوان يك پروژه پژوهشی و آموزشی  در حوزه قارچ شناسي و گلسنگ شناسي ايران است.  در اين پروژه پژوهشي و آموزشی سعی می شود که با ایجاد یک سامانه جامع يا زیست بانک علمی - تخصصي تحت وب برای توسعه، بومی سازی و هم افزايي پژوهشهاي قارچ شناسی و گلسنگ شناسی در ايران كمك شود.  از اهداف کلیدی و پيشروي اين پروژه پژوهشي و آموزشی انتشار مايكوبيوتای (فلور) قارچها و گلسنگهاي ايران به شكل چاپی، الکترونیکی (PDF) و  آنلاين می باشد که به دو زبان فارسي و انگليسي  تهیه خواهد شد.  با  پیشرفت و تكميل تدريجي پروژه نيز  خانواده ها و جنسهای مختلف  قارچها و گلسنگهای ایران مجلد خواهد شد. انتشار مايكوبيوتای (فلور) قارچها و گلسنگهاي ايران در حول محور هاي استاني، منطقه اي، موضوعات منتخب و عمومي برنامه ريزي شده و به تدريج تكميل  میشوند. در حال حاضر نيز برخي مونوگراف برخی جنسها و خانواده ها تكميل شده و آماده انتشار رسمی و بهره برداري مي باشند. سیاست كلان و راهبردي اين طرح قارچ شناسی و گلسنگ شناسی در راستای ارایه یک سند ماندگار و تاريخي برای مايكوبيوتای ايران می باشد. ادامه مطلب.....

Daily Updates

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

مقالات

یکی از شاخص­های زیستی مهم در ارزیابی سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی حوزه زاگرس حضور پوسته هاي زيستي هستند كه  اكنون ناديده گرفته شده اند. پوسته هاي زيستي اجتماعی از موجودات کوچک اما مهم شامل گلسنگ­ها، خزه­ها، جگرواش­ها، سیانوباکتری­ها و قارجهاي خاكزي می­باشند. این پوسته­ها رابطه تنگاتنگی با سطح خاک دارند...

Sponsors and Supporters